Skip to content
Ta kontrollen
med beste praksis!

myProjects - skreddersydd prosjektstyring

Mange virksomheter har egenutviklede prosjektmodeller, men ingen god løsning for å sikre at modellen brukes i alle prosjekter. myProjects er et verktøy som er laget nettopp for dette formålet. Løsningen ble lansert av Metier i 2011, og overtatt av Puzzlepart i 2023.

Hvordan lykkes med prosjekter i egen virksomhet?

For at en virksomhet skal lykkes med prosjekter må tre ting være på plass:

  1. En felles metode å jobbe etter
  2. Nok kompetanse til å følge metoden OG utøve god prosjekteierstyring og prosjektledelse.
  3. En felles løsning å jobbe i som gjør det enkelt å følge metoden og samhandle med alle deltakere og interessenter i prosjektene

myProjects hjelper kundene med å få dette på plass. Med data og informasjon i samme system blir det enklere å velge de riktige prosjektene og å gjennomføre disse på en god måte.

PzlFriday_Sep2022-2

FAQ

Hva er myProjects?

Hvordan kan myProjects bidra til bedre prosjektgjennomføring?

Hvilke tilpasningsmuligheter tilbyr myProjects?

Hvordan støtter myProjects prosjekteierstyring?

Hva er fordelene med myProjects for ulike roller i et prosjekt?

Hva er myProjects?

myProjects vedlikeholdes av et eget produktteam med utviklere og rådgivere.

Oversikt

Sammenstilling av all styringsinformasjon i et oversiktlig dashboard; en sannhet – ett sted som enkelt å bruke for alle involverte.

Felles metodikk

Sikrer standardisert prosjektgjennomføring og faktisk bruk av virksomhetens prosjektmetodikk.

Samhandling

Effektiv samhandling og informasjonshåndtering i og på tvers av prosjektene, også mot eksterne organisasjoner og/eller interessenter

Sporbarhet

Støtter prosjekteierstyring med full sporbarhet på beslutningsprosessen.

 

Rapportering

Effektiv og standardisert statusrapportering.

Erfaringsoverføring

Grunnlag for erfaringsorverføring mellom faser og prosjekter.

Trond_Øyvind_Eriksen-2022

Egenskaper

  • Tilpasses hver enkelt kunde, og du kan sette opp egne prosjektmodeller
  • Eget datalag som gir bedre rapportering og KPI
  • Full frihet i oppsett av malområder
  • God oversikt over hvem som har tilgang til hva gjennom tilpasset tilgangsstyring

Fordeler for ulike roller

Prosjektleder

myProjects er prosjektets cockpit og prosjektlederens viktigste støttesystem i prosjektgjennomføringen. Prosjektrommet er basert på virksomhetens beste praksis med enkel tilgang til maler, sjekklister, eksempler og annet innhold som ofte ligger godt gjemt i kvalitetssystemet. myProjects har sikrer full oversikt over status i prosjektet og inneholder automatisk generering av månedsrapporter. Samhandlingsmulighetene i myProjects gjør det enkelt å samarbeide og skaper ett felles rom for alle involverte i prosjektet!

Prosjekteier

Riktig informasjon til riktig tidspunkt er en forutsetning for en velfungerende beslutningsprosess for prosjektvirksomheter. De som bruker lang tid, eller tar feil beslutning, får som vi vet dårlige prosjekter. I myProjects er eierstyringsmodellen med tilhørende krav implementert i samme løsning som prosjektene gjennomføres. Dette sikrer forutsigbarhet mellom prosjekteier og prosjektleder og enkel tilgang til beslutningsunderlag til riktig tidspunkt. Beslutningsunderlaget blir automatisk lagret i myProjects slik at man sikrer full sporbarhet og transparens.

Project management office 

myProjects er ett effektivt verktøy for å sikre implementering av kundens prosjektmetodikk og beste praksis i virksomheten. Dette skaper en felles prosjektkultur og girproject management office (PMO’et) en arena for erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring. Automatisk opprettelse av prosjektrom basert på valgt prosjektmodell sørger for enkel tilgang til bl.a. maler og sjekklister og riktig bruk av det PMO’et har i sin verktøykasse.

Prosjektdeltaker

myProjects sikrer en felles arbeidsflate for alle prosjektdeltakere med enkel tilgang til gjeldende informasjon og dokumenter i prosjektet. I prosjektrommet har man enkel tilgang til det den enkelte rolle/prosjektdeltaker trenger for å utøve sine oppgaver basert på virksomhetens beste praksis og prosjektmetodikk. Dette sørger for effektivitet og mer tid til de virkelige utfordringene i prosjektet.

Hvorfor bør dere velge myProjects?

Oversikt og forutsigbarhet i alle prosjekter

Få en felles portal for styring og oppfølging av dine prosjekter. myProjects sikrer enkel tilgang til nødvendig informasjon for alle involverte i virksomheten. Samhandling og koordinering mellom ledelse, prosjekteier og de som styrer og gjennomfører prosjektene er ivaretatt i en felles arbeidsflate. myProjects sikrer én sannhet ett sted, med riktig styringsinformasjon for hele prosjektporteføljen.

Riktig bruk av beste praksis

myProjects gjør det lett å følge virksomhetens beste praksis for prosjektgjennomføring. I tillegg skaper man en felles kultur for prosjektarbeid og en arena for erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring.

 

 

Effektiv implementering og rask gevinst

myProjects er en skyløsning som er sømløst integrert med Office-applikasjonene og bygger på SharePoint sin funksjonalitet for samhandling og dokumenthåndtering. Med myProjects er implementeringstiden kort og man oppnår rask gevinst for virksomheten.

 

Unik forvaltning for myProjects

Konsentrere dere om prosjektarbeidet, og la oss ta ansvar for forvaltning av løsningen. Vi tilbyr service desk, navngitte ressurser og garantert SLA.

Martin_Hansen-6421

Hvem bruker myProjects?

Forsvarsmateriell

 

Implementeringen av myProjects har vært en nøkkeldriver i å forbedre prosjektledelse og styring i Forsvaret. Løsningen sikrer faktisk bruk av Forsvarets prosjektmetodikk i alle prosjekter, inkludert effektiv samhandling og rapportering.

Mills

Prosjektportalen myProjects sikrer implementering og digitalisering av virksomhetens prosjektmodeller og arbeidsprosesser på ny plattform (O365). Gjennom dette får våre prosjektmedlemmer enkelt tilgang til beste praksis og hjelp til å gjennomføre sine prosjektoppgaver på en effektiv måte, hver gang.

Bane NOR

Prosjektportalen myProjects gjør Bane NORs prosjektmodeller og beste praksis lett tilgjengelig for hele virksomheten. Løsningen legger til rette for en effektiv prosjektoppstart og standardisert gjennomføring av prosjekter i Bane NOR.

Mantena

Som en del av vårt forbedringsprogram Sirius har vi tatt i bruk myProjects som Mantenas Prosjektportal. Dette er det naturlige stedet å oppsøke for å få oversikt over alle pågående prosjekter (kundeprosjekter og interne prosjekter), og sikrer faktisk bruk av vår prosjektmetodikk og beste praksis. Den legger til rette for en enhetlig måte å gjennomføre, og følge opp prosjektene våre på, og sørger for en standardisert statusrapportering.

Forberede forvaltning - skape langsiktige gevinster

Endringsreisen er ikke ferdig selv om prosjektet er gjennomført. Nye verktøy og arbeidsmetoder skal vedlikeholdes, oppdateres og videreutvikles. Dette må planlegges fra start og det må etableres et godt apparat for å håndtere gevinstrealiseringen over tid.

Arne_Rost-4427

Ønsker du mer informasjon?

Arne Røst
Produktsjef myProjects